Timeless Music - Pop

Timeless Music - Oldies

Timeless Music - Country

Timeless Music - Nederlandstalig

Algemene Voorwaarden van Timeless Music gevestigd te Bakel
Versie geldig vanaf 01-01-2011

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Timeless Music. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Timeless Music.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Timeless Music behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Timeless Music erkend.
1.4 Timeless Music garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Timeless Music bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Timeless Music zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Timeless Music geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Timeless Music ,dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Timeless Music. Timeless Music houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze privacy voorwaarden.
4.2 Timeless Music respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5. Garantie

5.1 Timeless Music garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Timeless Music) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Timeless Music. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Timeless Music schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.3 Indien klachten van de afnemer door Timeless Music gegrond worden bevonden, zal Timeless Music naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Timeless Music en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Timeless Music tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Timeless Music gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Timeless Music voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.4 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Timeless Music in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Timeless Music en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

6. Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen Timeless Music en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Timeless Music op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Timeless Music behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Timeless Music gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

8.1 Timeless Music is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Timeless Music alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 Timeless Music behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Timeless Music gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Timeless Music bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Timeless Music is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan audioapparatuur door verkeerd aanwenden van de producten.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Timeless Music en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gemert-Bakel kennis, tenzij Timeless Music er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.